زیست شناسی

علمی و آموزشی

زیست شناسی

علمی و آموزشی

زیست شناسی

فالموت فی حیاتکم مقهورین ،
و الحیاة فی موتکم قاهرین
زندگی آن است که بمیرید و پیروز باشید و مردن آن است که زنده‏ باشید و محکوم دیگران.
نهج البلاغه ، خطبه 51

۵ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

ﻣﺎرﻫﺎ از ﭼﺸﻤﺎن ﻋﺎدی ﺧﻮد در ﻃﻮل روز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﺷﺐ از ﺟﻔﺖ دﯾﮕﺮ ﭼﺸﻤﺎﻧﺸﺎن ﮐﻪ در زﯾﺮ ﭼﺸﻢ اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دارد و Pitorgan ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ. اﯾﻦ ﭼﺸﻤﺎن ﻓﺮﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﯿﻨﮕﺎل ﻫﺎﯾﯽ را از اﺟﺴﺎم ﮔﺮم ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﻋﻤﻞ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﯾﺎﻓﺖ infra-red Heat ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﻮاج ﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﺟﺴﻢ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.در ﻃﻮل روز دﯾﺪ ﻣﺎرﻫﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ دارد و در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺷﮑﺎر آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و از آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ میﮐﻨﻨﺪ. 

ﻣﺎر ﺑﺮای ﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﻧـﻪ از ﭼﺸـﻤﺎن ﺗﺰﺋﯿﻨـﯽ ﺧـﻮد، ﮐـﻪ از ﻋﻀـﻮی ﺣﻔﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﻬﺮه ﻣـﯽ  ﺑـﺮد  ﮐـﻪ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  دورﺑـﯿﻦ  ﺣﺮارﺗـﯽ،  ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻓﺮوﺳﺮخ را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ  دﻫﺪ. ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﺣﺮارﺗـــــﯽ ﺑـــــﻪ ﺗـــــﺎزﮔﯽ ﺷـــــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـــــﺪه اﺳـــــﺖ ﻣﺎرﻫﺎ دارای ﺣﻔﺮه ﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺮ ﺧﻮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﮐـﻪ  ﺑـﻪ  آن ﻫـﺎ  اﻣﮑـﺎن  ﻣﯽ دﻫﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻓﺮوﺳﺮﺧﯽ ﮐﻪ از ﺑـﺪن  ﮔـﺮم  ﺣﯿﻮاﻧـﺎت  ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣـﯽ  ﺷـﻮد،  آن ﻫـﺎ  را در ﺗـﺎرﯾﮑﯽ  ﺑﺒﯿﻨﻨـﺪ . در اﯾـﻦ  ﺣﻔـﺮه  ﻫـﺎ  ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﮔﺮﻣـﺎ  ﻓﻌـﺎل  ﻣـﯽ  ﺷـﻮد  و ﻗﺎﺑﻠﯿــــﺖ دﯾــــﺪ در ﺷــــﺐ را ﺑــــﻪ ﻣــــﺎر ﻣــــﯽ   دﻫــــﺪ.ﻣﺎرﻫﺎی اﻓﻌﯽ، ﭘﯾﺘﻮن و ﺑﻮآ ﺳﻮراخ ﻫﺎﯾﯽ روی ﺻﻮرت ﺧﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻀﻮ ﺣﻔﺮه ای ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﺳﻮراخ ﻫﺎ دارای ﻏﺸﺎﯾﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻓﺮوﺳﺮخ ﮔﺴﯿﻞ ﺷﺪه از ﺑﺪن ﻫـﺎی  ﮔـﺮم  را ﺗـﺎ  ﺷﻌﺎع ﯾﮏ ﻣﺘﺮی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ. ﭼﻪ در روز و ﭼﻪ در ﺷﺐ، اﯾﻦ ﻋﻀـﻮ  ﺣﻔﺮه ای ﺑﻪ ﻣﺎر اﻣﮑـﺎن ﻣـﯽ دﻫـﺪ  ﺗـﺎ  درﺳـﺖ  ﻣﺎﻧﻨـﺪ  دورﺑـﯿﻦ  ﻫـﺎی  ﻓﺮوﺳﺮخ، ﺗﺼﻮﯾﺮی از ﺷﮑﺎر ﯾﺎ ﺷﮑﺎرﭼﯽ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾـﻦ  ﺗﺮﺗﯿـﺐ  ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺎرﻫﺎ داری ﯾﮏ ﺣﺲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ را در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﻨـﺪ. ﺳـﻠﻮل   ﻫـﺎی  ﻋﺼﺒﯽ در ﻋﻀﻮ  ﺣﻔﺮه ای دارای ﯾﮏ ﮐﺎﻧﺎل ﯾﻮﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ  TRPA1 ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻓﺮوﺳﺮخ اﺳـﺖ  ﮐـه ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﺮﯾﯽ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻓﺮوﺳﺮخ را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺮﻧﺪه در ﺳﺮ ﺑﻌﻀﯽ از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻧﯿـﺰ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﺑـﻪ     ﮔﯿﺮﻧﺪه ﻫﺎی واﺳـﺎﺑﯽ  ﻧﯿـﺰ  ﻣﻌـﺮوف  اﺳـﺖ  و ﻣـﯽ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﺑـﻮی  ﺑﺴـﯿﺎر  آزاردﻫﻨــﺪه ﮔﯿــﺎه ﺧــﺮدل ﯾــﺎ دﯾﮕــﺮ ﻣﻨــﺎﺑﻊ را ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ ﮐﻨــﺪ ﻋﻤﻠﮑــــــــﺮد ﻣﻮﻟﮑــــــــﻮﻟﯽ دورﺑــــــــﯿﻦ ﺣﺮارﺗــــــــﯽ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﻮری، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟـﺎﻟﺒﯽ  روی ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎن  اﯾـﻦ  ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﯽ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ. دﯾﻮﯾﺪ ﺟﻮﻟﯿﺎس، زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎس ﻣﻠﮑـﻮﻟﯽ  داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ در ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﮑﻮ ﮔﻔﺖ: »اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ژﻧﺘﯿﮏ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺴﯿﺎر ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ. ﭼﯿـﺰی  ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﻋﻀﻮ ﺣﻔـﺮه ای در  ﺳﻄﺢ ﻣﻠﮑﻮﻟﯽ ﺑﻮد.

ﻋﻀﻮ ﺣﻔﺮه ای دارای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ اﺳـﺖ  ﮐـﻪ  ﺑـﻪ  ﻏـﺪه  ﻋﺼـﺐ  ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﻃﻮر اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻋﻀﻮ ﺣﻔـﺮه  ای ﻣﺎر، ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻋﺼﺐ ﻏﺪه ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻏﺪه رﯾﺸﻪ ﭘﺸﺘﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ   اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ را از ﻃﺮﯾﻖ ورودی  ﺣﺴﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮔﺮدن ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻢ ﺗﺮی، ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻋﻀﻮ ﺣﻔﺮه ای ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮﻣــــــــــﺎ را ﺗﻮﻟﯿــــــــــﺪ ﻣــــــــــﯽ ﮐﻨــــــــــﺪ.اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ آر.ان.ای ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﮐـﻪ  ﺗﻮﺳـﻂ  ﻫـﺮ  ﻧـﻮع  از ﻋﺼﺐ ﻫﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐـﺪام  ژن ﻫـﺎ   فعال و در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﯿـﺪ  ﭘـﺮوﺗﺌﯿﻦ  ﻫـﺎ  ﻫﺴـ ﺘﻨﺪ. آن ﻫـﺎ  ﻓﻘـﻂ  ﯾـﮏ  ژن TRPA1ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در دو ﻧﻮع ﻏﺪه ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺘﻔـﺎوت وﺟـﻮد داﺷﺖ و ژﻧﯽ  ﮐﻪ در ﻏﺪه ﻋﺼﺐ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮد، ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ  ﻏـﺪه  رﯾﺸـه ﭘﺸـــﺘﯽ 400 ﺑﺮاﺑـــﺮ ﺑـــﯿﺶ ﺗـــﺮ آر.ان.ای ﺗﻮﻟﯿـــﺪ ﻣـــﯽ ﮐـــﺮد.

ﻋﻀﻮ ﺣﻔﺮه ای ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮدازش داده ﻫﺎی ﺣﺲ ﻻﻣﺴﻪ ﻣـﺎر  اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎس ، ﮔﺮﻣﺎ و درد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾـﻦ  ﺳﯿﺴـﺘﻢ  ﻫﯿﭻ ﺳﯿﮕﻨﺎﻟﯽ از ﭼﺸﻢ ﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد، ﻧﺸﺎن ﻣـﯽ  دﻫـﺪ  ﻣﺎرﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮﻣـﺎ  و ﻧـﻪ  از ﻃﺮﯾـﻖ  ﻓﻮﺗـﻮن  ﻫـﺎی  ﻧـﻮری  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف ﺧﻮد را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت    ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻀـﻮ  ﺣﻔـﺮه  ای توسط ﺑـﻮم  ﺷﻨﺎﺳـﺎن  رﻓﺘـﺎری  ﻣﻄـﺮح  ﺷـﺪه  ﺑـﻮد،  ﺗﺎﺋﯿـﺪ  ﻣـﯽ  ﮐﻨـﺪ.


منبع : سایت انجمن دامپزشکان irvet.ir

۳ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۱ فروردين ۹۵ ، ۲۱:۳۲

دانش آموزان عزیز می توانید سوالات مربوط به زیست شناسی را به روش زیر بپرسید:

در بخشی که عبارت  نظر  وجود دارد کلیک کنید و سپس سوال خود را در محل مورد نظر بنویسید و ارسال نمایید.

تا حد امکان به سوالات شما در اسرع وقت پاسخ داده خواهد شد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ فروردين ۹۵ ، ۲۲:۱۷

  وَلاَ تُلْقُواْ بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَه (و به دست خود، خویشتن را به هلاکت نیفکنید) سوره مبارکه بقره آیه ۱۹۵…


dozdi

در فضای شبکه‌های ارتباطی مجازی کلیپ ضبط شده مشهوری دست به دست می‌شود که در آن مجموعه‌ای از بازیگران از مردم تقاضا می‌کنند با کمک چند گوش‌پاک‌کن (سواپ) ارسالی از مکانی نامعلوم، نمونه‌ای از سلول‌های دهانی خود را با هدف «نجات بیماران سرطانی» به بانک ژن جهانی هدیه کنند.

در این کلیپ هابا ناراحتی از سهم کم نمونه‌های ایرانی در بانک جهانی ژن یاد می‌شود و این موضوع با این برچسب که ایرانی‌ها علاقه‌ای به نجات دادن جان بیماران ایرانی و خارجی ندارند، تقبیح می‌شود. حرف اصلی کلیپ یادشده این است که برای «نجات بیماران لوسمی و سرطانی» جهان نیازمند اهدای نمونه سلولی ایرانیان است!

فضای کلیپ بشدت احساسی است و در انتهای آن آدرس «بانک جهانی اهداکنندگان نمونه مغز استخوان» و مجموعه بانک‌های ژن کشورهای اروپایی و آمریکا بیان می‌شود.

اما اصل ماجرا چیست؟

سال‌هاست مجموعه‌ای از کشورهای پیشرفته، در قالب «ژن بانک» به جمع‌آوری نمونه‌های زیستی و ژنتیکی ملت‌ها و کشورهای مختلف مشغول هستند اما در کشورهای توسعه‌یافته به واسطه قوانین «حقوقی و اخلاقی»، صیانت از اطلاعات زیستی و ژنتیکی از اهمیتی فوق‌العاده و استراتژیک برخوردار است چرا که با دزدی اطلاعات بومی و ملی دیگران می‌توان مهندسی نسل‌ها را در دست گرفت.

سال ۱۳۸۶ یکی از سرداران نظامی در حاشیه سمینار بمب‌های شیمیایی علیه ایران گفت: «آمریکا با کمک اسرائیل درصدد تشکیل بانک ژنتیکی و مولکولی اقوام و ملیت‌های جهان برای ساخت سلاح‌هایی غیرمتعارف است. این کار با اهداف انسان دوستانه انجام نمی‌شود بلکه آنها دنبال ساخت سلاحی هستند که بتوانند هنگام به‌کارگیری در یک محدوده جغرافیایی، اقوام خاصی که در آن منطقه زندگی می‌کنند را از بین ببرند».

سال ۲۰۰۱ انستیتو بهداشت ملی آمریکا (NIH) اعلام کرد موفق شده ۹۰ درصد ژنوم انسان (نقشه زیستی) را تعیین توالی کند. در سال ۲۰۰۹ همین مرکز موفق شد با یک تست ۵۰۰۰ دلاری، از روی نمونه سلولی، با شناسایی DNA، خصوصیات اخلاقی، بیماری‌ها، نقایص، خصوصیات و وضعیت سلامتی «دهنده» را مشخص کند.

این بخش مثبت پرونده رشد علم بیوژنتیک است و طبیعتا هیچ حاکمیتی به صورت رایگان چنین پیشرفت قابل توجهی را در اختیار دیگران قرار نخواهد داد!اما بخش هولناک ماجرا آنجاست که بدانیم دانشمندان رشته بیوتروریسم پس از دستیابی به بانک‌های نمونه‌های ژنتیکی و زیستی جوامع «هدف» می‌توانند با تمرکز بر نقاط ضعف ژنتیکی و زیستی حریف، اقدام به دستکاری تروریستی بی‌سر و صدای اجتماعات و محیط زیست آنها کنند.

خصوصیت این بمباران هوشمند این است که فرضا در سرزمین به‌هم تنیده و هم‌مرزی که در آن صهیونیست‌ها و فلسطینی‌ها به صورت مختلط در آن زیست می‌کنند با تمرکز بر تغییرات ژنتیکی جوامع می‌توان با آلوده‌سازی خاک و آب و دام تنها به اهداف دارای نقص یا خصوصیت ژنتیکی خاص صدمه وارد کرد.

این پیشرفت تسلیحاتی نسبت به دوره‌ای که با انفجار «بمب اتم» کل موجودات ساکن در یک منطقه نابود می‌شدند، حقیقتا بسیار مهم ارزیابی می‌شود.

اکنون سال‌هاست در کشور ما مانور مبارزه با «حملات بیوتروریستی» برگزار می‌شود اما به واسطه ضعف شدید «آزمایشگاه‌های بیوزیستی و بیوژنتیکی» از توان اندکی برای شناسایی دستکاری‌های احتمالی تعبیه شده در خوراک و محیط زیست کشورمان برخوردار هستیم.فرضا پس از اهتمام نظام به موضوع حیاتی و استراتژیک «افزایش نرخ رشد جمعیت» برخلاف میل سازمان‌های بین‌المللی، واضح است که دشمنان جامعه ایرانی بیکار نخواهند نشست.

با احتساب چنین موارد بدیهی، آمار بی‌نظیر میزان ناباروری و نازایی ۲۰ درصدی ایرانی‌ها در شرایطی که این نرخ در کشورهای منطقه و سایر جوامع بشری در حد ۱۰ درصد است، بسیار مهم می‌شود.کلید دستیابی به «کدهای ژنتیکی» برای شکست جوامع از درون، غنی کردن هر چه بیشتر بانک‌های ژن و زیستی تهیه شده از آنهاست.

با احتساب این موضوع، هنرپیشه های خائن و سایرین در قالب کلیپ های مذکور، دانسته یا نادانسته در مسیر دیپلماسی مشاهیر دستگاه سیاستگذار غرب حرکت کرده و به اسم «بیماران سرطانی» به تکمیل پروژه‌های بیوتروریستی غرب علیه ملت خود کمک می‌رسانند.بیان این نکته ضروری است که با سلول‌های پوششی دهان و نمونه آب دهان جذب شده در سوآپ (گوش‌پاک‌کن) ارسالی به در منازل ایرانی‌ها، هیچ بیمار سرطانی را نمی‌توان نجات داد و این موضوع دروغی بزرگ است! بلکه با این نمونه‌ها به سادگی و با صرف هزینه حداقلی امکان دستیابی به نقشه ژنتیکی ملت برای «دیگران» فراهم می‌شود.

در حقیقت می‌توان گفت ما با به اشتراک‌گذاری نمونه‌های زیستی و ژنتیکی «رمز کارت‌های بانکی و حیاتی» خود را بدون توجه به عواقب آن به «دزدان» پیشکش می‌کنیم.

آیا هیچ یک از شما حاضر هستید فرضا پسورد اکانت فیس‌بوک خود را به دیگری بدهید!؟ اهمیت نمونه خون یا سلول‌های شما هزاران برابر بیشتر از رمز ورود به شبکه‌های اجتماعی است! این نمونه‌ها بر تمام جنبه‌های زندگی ما تاثیر مستقیم دارد؛ از کشاورزی گرفته تا سلامت نسل آینده و تعیین نتیجه جنگ‌های فرضی منطقه‌ای!.

با توجه به اینکه پیشگیری از وقوع حملات بیوتروریستی با استفاده از راهکارهای اطلاعاتی بسیار آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر از مقابله با تبعات آن است. گاه استفاده از یک عامل با مخاطرات بیوتروریسمی یا ابزار گسترش بیوتروریسم ممکن است به‌قدری سریع فراگیر شود که امکان مهار آن غیرممکن شده و صدمات و تلفات به بار آمده، غیرقابل پیش‌بینی و غافلگیرکننده باشد.

در برخی از حملات بیوتروریستی نیز عاملان آن – که بیشتر از مخالفین داخلی حکومت هستند- نه به قصد وارد کردن صدمات انسانی و خسارت‌های اقتصادی، بلکه به منظور به چالش کشیدن اشراف سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی و به رخ کشیدن ضعف آن ها در پیشگیری و کشف این تهدیدات دست به چنین اقداماتی می‌زنند.

حال آنکه در جوامع پیشرفته، اطلاعات ژنتیکی تک‌تک افراد مشمول «حق مالکیت قانونی» استو در حیطه «حریم خصوصی امنیتی» دارای «ارزش اقتصادی» طبقه‌بندی می‌شود. برای «حمایت قانونی» از اطلاعات ژنتیکی و زیستی ایرانیان اتخاذ رویکرد‌های ساختاری و نظامات اداری و عملیاتی ویژه‌ای در کنار هوشمندی بیش از پیش دستگاه‌های اطلاعاتی ضروری است.

در راستای همین توطئه زشت و غیر اخلاقی و انسانی، شبکه ماهواره ای “من و تو یک” نیز در اقدامی مشابه دست به تبلیغ گسترده در زمینه به ثمرنشاندن نقشه دشمن ملت ایران زده است…

این شبکه در کلیپی از مردم ایران خواسته است، نمونه بزاق خود را برای مراکز اروپایی بفرستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،این شبکه درکلیپی به بهانه کمک به زندگی یک کودک، از مردم ایران خواسته است، نمونه بزاق خود را برای مراکز اروپایی بفرستند.

رژیم صهیونیستی مشتری اصلی این اطللاعات است…


منبع: http://www.khomreh.ir

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ فروردين ۹۵ ، ۱۲:۱۴


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ فروردين ۹۵ ، ۰۷:۵۰

برای خیلی از ما پیش آمده، با وجود آن که غذا یا میوه‌ای را درون یخچال نگهداری می‌کنیم باز هم کپک می زند و مجبور به دور ریختن آن می‌شویم. البته در این میان برخی از افراد هم هستند که با جدا کردن بخش کپک‌ زده اقدام به مصرف بقیه ماده غذایی می‌کنند.این افراد معتقدند که کپک‌ها خطر چندانی ندارند و به دلیل آن که در محیط یخچال رشد می‌کنند، بیماری‌زا نیستند.

کپک ها چه هستند؟

باید گفت کپک‌ها دسته‌ای از قارچ‌ها هستند که در شرایط نامساعد در انواع غذاها رشد می‌کنند، حتی در شرایطی که باکتری‌ها قادر به رشد نیستند. آن ها به خوبی در ماده غذایی رشد می‌کنند و جزء میکروارگانیسم‌های مهم مولد فساد در مواد غذایی هستند.


 


آیا کپک ها می توانند خطرناک باشند؟

برخی از گونه‌های کپک تولید سم می‌کنند و باعث مسمومیت می‌شوند. بعضی از کپک ها هم می توانند باعث بروز مشکلات تنفسی و واکنش های آلرژیک شوند. برخی هم مفید بوده و در صنایع لبنی کاربرد دارند.

آن دسته از کپک‌های مولد سم که معمولا به صورت پنبه‌ای‌ مانند هستند، در گرما و رطوبت به سرعت روی سطح مواد غذایی یا درون آن ها رشد کرده و با ترشح سم خطرناک "مایکوتوکسین" مواد غذایی را نرم و طعم شان را ترش‌مزه می‌کنند و رنگ شان را تغییر می دهند.

اغلب اوقات زمانی که یخچال بیش از حد ظرفیت پر و رطوبت مواد زیاد باشد، این سم به راحتی از کپک‌ها ترشح می شود و می‌تواند موجب بروز مسمومیت‌های خطرناک و در مواقع ضعف سیستم ایمنی بدن، سرطان‌زا شود.

این سم در اثر حرارت پخت و شستشو نابود نمی‌شود و می‌تواند تا مدت‌ها پس از ناپدید شدن کپک نیز در غذا باقی بماند. البته وجود کپک در ماده غذایی الزاماً دلیل بر وجود سم نیست. معمولا کپک‌های مولد سم مایکوتوکسین، روی مواد غذایی که دارای ارزش تغذیه‌ای بالایی هستند نظیر انواع آجیل و گوشت‌ها رشد می کنند و بسیار خطرناک‌تر از کپک‌های میوه هستند.

 

چرا کپک ها در یخچال هم رشد می کنند؟

در حالی که بیشتر کپک ها هوای گرم را ترجیح می دهند، ولی در دمای یخچال هم قادر به رشد هستند. آنها همچنین می توانند بهتر از سایر عوامل فساد غذایی، نمک و شکر را تحمل کنند، لذا روی سطح مربا، ژله ، گوشت های نمک دار و شور هم در یخچال دیده می شوند.

 

ماده غذایی کپک زده را بخوریم یا دور بیندازیم؟

کپک‌ها در نان قادرند ریشه‌دار شوند و در بافت نان فرو روند. بنابراین از مصرف نان‌های کپک‌زده که می‌توانند منجر به بروز بیماری‌های گوارشی شوند، خودداری کنید.

میوه‌ها پس از چیده شدن از خود گاز دی‌اکسیدکربن و اتیلن متصاعد می‌کنند. افزایش این دو گاز در یخچال باعث افزایش حرارت، رطوبت و در نتیجه رسیدن بیش از اندازه و کپک زدن میوه می‌شود. این کپک‌ها بیماری‌زا هستند و شستن یا جدا کردن بخش کپک‌‌زده دلیل بر سلامت میوه نیست. بنابراین در صورت کپک‌زدگی، همه میوه را دور بیندازید.

اگر پنیر، مربا یا رب گوجه فرنگی کپک زد، کافی است بخش کپک‌زده را جدا کرده و مابقی را مصرف کنید، اما در صورت کپک‌ زدن کره از مصرف آن جدا خودداری کنید، زیرا کپک‌ها کره را تجزیه و اکسید کرده و خطر سکته را به دنبال دارند. بنابراین تمامی کره کپک زده را دور بیندازید. مصرف پنیر کپک‌زده هم می‌تواند موجب بروز زخم معده گردد.


برای جلوگیری از کپک زدن ماده غذایی چه کنیم؟

برای پیشگیری از کپک رب گوجه‌فرنگی یک لایه روغن در سطح آن بمالید تا عمل اکسیژن‌رسانی متوقف و از تشکیل کپک جلوگیری شود.

برای پیشگیری از کپک آبغوره و سرکه نیز بطری شیشه‌ای آنها را کاملا پر کنید تا در بطری جایی برای حضور هوا وجود نداشته باشد.

ادویه جات، چای و قهوه نیز مستعد کپک زدن هستند، ولی کپک آنها مولد سم مایکوتوکسین نیست. برای پیشگیری، آنها را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.

یخچال و فریزر کثیف یکی از دلایل فساد مواد غذایی هستند. بنابراین هفته‌ای یک بار درون آنها را بشویید.


آیا خوردن غذاهای کپک زده خطرناک است؟

کپک‌ها اغلب مرئی هستند اما توکسین‌هایی که توسط آنها ترشح می‌شود - مایکوتوکسین‌ها- مرئی نیستند، با رعایت نکاتی ویژه می‌توان از مصرف مواد سمی که ممکن است به طور ناخواسته وارد بدن شود، اجتناب کرد.

مواد غذایی، حاوی مواد شیمیایی طبیعی مورد نیازبرای سلامتی مانند ویتامین‌ها و املاح معدنی هستند، برخی از مواد غذایی مواد مضری دارند که برای سلامتی زیانبار هستنند و از آنها به عنوان توکسین (سم)های طبیعی یاد می‌شود.

بیشتر توکسین‌های طبیعی در تعداد کمی از غذاها یافت می‌شوند. مواد سمی دیگری هم هستند که در جریان آسیب موادغذایی یا در نتیجه رویش قارچ‌ها و کپک‌ها در آنها به وجود می‌آیند.

لوبیا قرمز خشک حاوی توکسین‌ طبیعی به نام لکتین است که سبب بروز ناراحتی‌های معدی و استفراغ می‌شود. با خیسانیدن لوبیا حداقل برای مدت زمان 12 ساعت و پس از آن جوشانیدن حداقل برای 10 دقیقه در آب تازه می‌توان این ترکیبات را تخریب کرد.

سیب‌زمینی به طور طبیعی به میزان بسیار کمی حاوی توکسین‌هایی به نام گلیکوآلکالوییدها است، اما چنانچه سیب زمینی جوانه زند و قسمت‌هایی از آن به رنگ سبز درآید و در معرض نور نگهداری شود؛ میزان این ترکیبات افزایش می‌یابد.
اگر چه مسمومیت شدید با این ترکیبات نادر است، اما لازم است در نگهداری سیب زمینی دقت لازم به عمل آید و نگهداری در مکانی خشک، تاریک و خنک انجام شود. در ضمن نباید قسمت‌های سبزرنگ و جوانه‌زده سیب‌زمینی خورده شود. چنانچه هنگام خوردن چیپس به قسمت‌های سبز رنگ برخورد کردید باید از خوردنشان اجتناب کنید.

سیب‌هایی که بافت آنها صدمه دیده باشد و کپک بزند حاوی توکسینی به نام پاتولین می‌شوند. به هیچ وجه از سیب‌های کپک زده و آسیب دیده استفاده نکنید. برای تهیه آب میوه نیز از سیب‌های سالم استفاده کنید.

مواد سمی که توسط جلبک‌های دریایی تهیه می‌شوند توکسین‌های جلبکی نامیده می‌شوند. برخی از صدف‌ها نیز حاوی این توکسین‌ها هستند.

ویتامینA برای رژیم غذایی روزانه بسیار مهم است، اما در بارداری مصرف بیش از حد این ویتامین ممکن است سبب آسیب به جنین شود. باید از مصرف بیش از حد فراورده‌های غذایی حاوی این ویتامین به ویژه جگر سیاه پرهیز شود.

از آنجا که کپک‌ها اغلب مرئی هستند اما توکسین‌هایی که توسط آنها ترشح می‌شود (مایکوتوکسین‌ها) مرئی نیستند، حتی در صورت حذف قسمت‌های کپک زده مواد غذایی نمی‌توان اطمینان داشت که آنها فاقد میکروتوکسین هستند.

ایمن‌ترین انتخاب به دور انداختن کل غذای کپک زده است. کپک‌ها در بیشتر انواع مواد غذایی در صورتی که شرایط مساعد باشد، رشد می‌کنند. رشد آنها در شرایط گرم و مرطوب سریع است.

اگر نان در محیط گرم نگهداری شود، کپک‌ها طی چند روز در آن رشد می‌کنند. بهترین مکان برای نگهداری نان، قفسه‌های خنک است. نگهداری در یخچال نیز مانع از رشد کپک می‌شود اما بیات شدن آن را تسریع می‌کند.

تا حد ممکن از توکسین‌های طبیعی اجتناب کنید. این مواد سمی به طور معمول زمانی می‌توانند آسیب برسانند که در مقادیر زیاد و به دفعات در طی دوره‌های طولانی خورده شوند. به همین جهت برای کاهش میزان مصرف آنها باید به نکاتی ویژه توجه شود.

رعایت تنوع در خوردن مواد غذایی، به دور انداختن مواد غذایی پس از انقضای تاریخ مصرف آنها، نگهداری صحیح مواد غذایی، پختن غذاها به شیوه صحیح، دور انداختن مواد غذایی تغییر رنگ یافته، تیره شده و آسیب دیده و دور انداختن مواد غذایی که بوی کهنگی می‌دهد و مزه تلخ غیرطبیعی دارند، از مهم‌ترین نکات در پرهیز از مصرف مواد سمی است که ممکن است به طور ناخواسته وارد بدن شوند.


منابع :

1-      تبیان / بخش تغذیه

2-      سلامت نیوز/ دکتر مینو فروزانی در گفت‌وگو با ایسنا
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ فروردين ۹۵ ، ۲۰:۲۴